Home office一排之後再返公司覺得好唔習慣,想繼續在家工作?以下呢5份可以在家工作,而且無須大學學歷、月入可達4.4萬嘅5個職位可能啱大家。

1IT Support

好多企業、客戶都需要有個IT Support提供技術支援,例如教人用電腦軟件、確保公司嘅軟件正常運作、解決技術問題等。呢個職位一般無須大學學位,可以透過取得相關文憑、證書入行,年薪中位數有成41.4萬㗎。

2. 網頁開發員(Web Developer)

近排多咗公司開發網上商機,網頁開發員亦係近年大熱行業,佢哋會根據客戶要求寫程式並管理網頁技術問題、監控網站流量等。一般來講,網頁開發員需具備資訊科技背景同知識,一般需要有相關文憑,年薪中位數高達53.4萬,相當於月入4.4萬。

仲有3種職業係咩?記得留意下集喇~

圖:網上圖片